Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Tereza Dvořáková, se sídlem Strmá 106, Panenské Břežany 250 70 (dále jen „BezvaMaminka.cz“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých BezvaMaminka.cz jako správce osobních údajů, v souvislosti s emailovou komunikací a použitím webových formulářů na webu bezvamaminka.cz, nakládá s osobními údaji (dále jen „subjekt údajů“).

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

BezvaMaminka.cz jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), v souvislosti s emailovou komunikací a použitím webových formulářů na webu bezvamaminka.cz, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  • Emailová komunikace související s aktivitami webu bezvamaminka.cz
  • Použití webového formuláře k registraci do online soutěží
  • Použití webového formuláře k registraci k newsletterům

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jménopříjmeníe-mailtelefonní číslo, kontaktní adresa.

Doba zpracování osobních údajů

Souhlas je udělen po dobu existence webu bezvamaminka.cz nebo odvoláním souhlasu subjektem údajů.

Kontaktní údaje správce, zástupce a pověřence

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

  • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
  • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy: jsem@bezvamaminka.cz

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje dalším fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány jinými zpracovateli osobních údajů.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

V případě, že si u Správce uplatňuje Subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjekt údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má Správce oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si Správce právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat a to výslovným sdělením zaslaným e-mailem na adresu jsem@bezvamaminka.cz.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.